ประกาศรายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4 ปี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน