ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพื้นที่ และโควตาโรงเรียนเครือข่าย2 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาพื้นที่
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย2