ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.
*ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องอ่านและปฏิบัติตามประกาศของคณะให้ครบถ้วน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์