ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพื้นที่ รอบที่ 2 และโควตาโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพื้นที่ 2
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย 3