ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT และโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา