ประกาศกําหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวส.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี