ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับเข้าศึกษาโครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์-โครงการปกติ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์-โครงการสมทบพิเศษ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์