ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และ ปวส.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สมัครด้วยวุฒิ ปวช.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สมัครด้วยวุฒิ ปวส.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการปกติ-สมัครด้วยวุฒิ ปวช.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการสมทบพิเศษ-สมัครด้วยวุฒิ ปวส.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ