ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการโควตา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโควตาเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโควตาเรียนดีสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี