ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ (คุณลักษณะความเป็นครู) และสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ (คุณลักษณะความเป็นครู) และสอบสัมภาษณ์
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
กำหนดการสอบประเมินความสามารถทางวิชาการ (คุณลักษณะความเป็นครู)
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – 10.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตกรุงเทพฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ (คุณลักษณะความเป็นครู) และสอบสัมภาษณ์
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566
กำหนดการสอบประเมินความสามารถทางวิชาการ (คุณลักษณะความเป็นครู)
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 10.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตกรุงเทพฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ (คุณลักษณะความเป็นครู) และสอบสัมภาษณ์