ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี -วุฒิ ม.6 รอบ 1.2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี -วุฒิ ปวช. รอบ 1.2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี -วุฒิ ปวส. รอบ 1.2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ -วุฒิ ม.6 รอบ 1.2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ -วุฒิ ปวส. รอบ 1.2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตา portfolio -วุฒิ ม.6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตา portfolio -วุฒิ ปวช.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี -วุฒิ ม.6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี -วุฒิ ปวส.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตาต่อยอดปวส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย -วุฒิ ม.6 รอบ 1.2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตา portfolio -วุฒิ ม.6 รอบ 1.2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตา portfolio -วุฒิ ปวช. รอบ 1.2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตา portfolio -วุฒิ ปวส. รอบ 1.2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตาต่อยอดปวส. รอบ 1.2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย -วุฒิ ม.6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ -วุฒิ ม.6