ประกาศรายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาบุตรข้าราชการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Portfolio รอบ 2
รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Portfolio-ปริญญาตรี 4 ปี
รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Portfolio-ปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี-ปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาพิ้นที่-ปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน