การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัครโครงการ Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ครั้งที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ครั้งที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโควตาบุตรข้าราชการ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ครั้งที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ครั้งที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโควตากระจายโอกาส สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ครั้งที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ครั้งที่ 1

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567
ระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ครั้งที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 15 พฤศจิกายน 2566
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการ Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โควตากระจายโอกาส สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โควตาบุตรข้าราชการ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.

รับสมัครระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2566 - 3 พฤศจิกายน 2566
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน