การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 - 15 พฤศจิกายน 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ==> เลือกสมัครโควตาเรียนดีสำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 เข้าศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ฯ
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี