การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

สรุปหลักเกณ์การพิจารณาการรับนักศึกษา 2567 TCAS 1 ถึง 4 จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สรุปหลักเกณ์การพิจารณาการรับนักศึกษา 2567 TCAS 1 ถึง 4

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สรุปหลักเกณ์การพิจารณาการรับนักศึกษา 2567 TCAS 1 ถึง 4

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปหลักเกณ์การพิจารณาการรับนักศึกษา 2567 TCAS 1 ถึง 4

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สรุปหลักเกณ์การพิจารณาการรับนักศึกษา 2567 TCAS 1 ถึง 4

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
สรุปหลักเกณ์การพิจารณาการรับนักศึกษา 2567 TCAS 1 ถึง 4

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
สรุปหลักเกณ์การพิจารณาการรับนักศึกษา 2567 TCAS 1 ถึง 4

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

สรุปหลักเกณ์การพิจารณาการรับนักศึกษา 2567 TCAS 1 ถึง 4