การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566
ระเบียบการรับสมัครโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC (วุฒิ ม.6 และวุฒิ ปวช.)
ระเบียบการรับสมัครโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC (วุฒิ ปวส.)
ระเบียบการรับสมัครโควตาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี วุฒิ ปวส.

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
ระเบียบการรับสมัครโควตา Portfolio ม.6
ระเบียบการรับสมัครโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG Model

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 15 พฤศจิกายน 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี วุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตา MOU