การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

สรุปหลักเกณ์การพิจารณาการรับนักศึกษา TCAS รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2567 จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 - 12 พฤษภาคม 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา TCAS รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2567

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา TCAS รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา TCAS รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา TCAS รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา TCAS รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2567

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา TCAS รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2567

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา TCAS รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2567