การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาเรียนดี โควตา PORTFOLIO โควตาอื่นๆ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน
จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563
**กำหนดการรับนักศึกษาของแต่ละคณะจะมีความแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบช่วงเวลาการรับสมัครจากประกาศของคณะอีกครั้ง
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (*ขยายวันรับสมัคร สมัครได้ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563)
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)