การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาเรียนดี โควตา PORTFOLIO โควตาอื่นๆ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน
จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 12 มกราคม 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 12 มกราคม 2564
**กำหนดการรับนักศึกษาของแต่ละคณะจะมีความแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบช่วงเวลาการรับสมัครจากประกาศของคณะอีกครั้ง
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (รับสมัครวันที่ 19 ตุลาคม 2563 - 12 มกราคม 2564)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตา คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (รับสมัครวันที่ 8 กันยายน 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563)
ระเบียบการรับสมัครโครงการ PORTFOLIO คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัครโควตา PORTFOLIO คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัครโครงการต่อยอด ปวส. 1 ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (สำหรับวุฒิ ปวส.) คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)