การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาเรียนดี โควตา PORTFOLIO โควตาอื่นๆ
สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี
และผู้มีวุฒิ ปวส. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และคณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563
**กำหนดการรับนักศึกษาของแต่ละคณะจะมีความแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบช่วงเวลาการรับสมัครจากประกาศของคณะอีกครั้ง
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (รับสมัครวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (วุฒิ ม.6หรือวุฒิ ปวช.) (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (วุฒิ ปวส.-เรียนในเวลาราชการ) (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจ (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัครโครงการขยายโอกาสในการเพิ่มอัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านพลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ EEC (วุฒิม.6) คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 พฤศจิกายน 2563)
ระเบียบการรับสมัคร โครงการยกระดับนักศึกษา ปวช. สู่นักนวัตกรรมในเขตพื้นที่ EEC (วุฒิ ปวช.) คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 พฤศจิกายน 2563)