การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส.
(โควตาเรียนดี ม.6/โควตาเรียนดี ปวช./โควตาเรียนดี ปวส./โควตาโอลิมปิกวิชาการ/โควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ./โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์/โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์)

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี ม.6
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โควตาโอลิมปิกวิชาการ
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดีสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
ระเบียบการรับสมัครโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ระเบียบการรับสมัครโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กับ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์