การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

รับสมัครระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2564

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร (ปรับปรุง ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564)