การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 29 เมษายน 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 29 เมษายน 2564
ระเบียบการรับสมัคร