การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
==> โควตาเรียนดี เลือกสมัคร โครงการโควตา ปวส.(เรียนดี) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรม
==> โควตาพื้นที่ เลือกสมัคร โครงการโควตา ปวส.(พื้นที่) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2564 - 29 ตุลาคม 2564

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2564 - 29 ตุลาคม 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร