การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

เกณฑ์คะแนน TCAS 65 รอบที่ 3 Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 - 12 พฤษภาคม 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 - 12 พฤษภาคม 2565
เกณฑ์คะแนน TCAS 65 รอบที่ 3 Admission คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เกณฑ์คะแนน TCAS 65 รอบที่ 3 Admission วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกณฑ์คะแนน TCAS 65 รอบที่ 3 Admission คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เกณฑ์คะแนน TCAS 65 รอบที่ 3 Admission คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เกณฑ์คะแนน TCAS 65 รอบที่ 3 Admission คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
เกณฑ์คะแนน TCAS 65 รอบที่ 3 Admission คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
เกณฑ์คะแนน TCAS 65 รอบที่ 3 Admission คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์คะแนน TCAS 65 รอบที่ 3 Admission คณะบริหารธุรกิจ
เกณฑ์คะแนน TCAS 65 รอบที่ 3 Admission วิทยาลัยนานาชาติ
เกณฑ์คะแนน TCAS 65 รอบที่ 3 Admission คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

เกณฑ์คะแนน TCAS 65 รอบที่ 3 Admission คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์คะแนน TCAS 65 รอบที่ 3 Admission คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์คะแนน TCAS 65 รอบที่ 3 Admission คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
เกณฑ์คะแนน TCAS 65 รอบที่ 3 Admission คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ