การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการโควตาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.3 หรือ ปวส. 2 หรืออนุปริญญา
==>โควตาเรียนดี
==>โควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
==>โควตาบุตรข้าราชการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 12 มกราคม 2565

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 12 มกราคม 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี
ระเบียบการรับสมัครโควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
ระเบียบการรับสมัครโควตาบุตรข้าราชการ