การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการโควตาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2565
==> โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสต์ประยุกต์ (ผู้สมัครต้องกำลังศึกษา ระดับ ปวช. 3 สาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนช่างฝีมือทหารเท่านั้น)
==> โควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เพิ่มเติม) (ผู้สมัครต้องกำลังศึกษา ระดับ ปวช. 3 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. เท่านั้น)

รับสมัครระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัครโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยฯ
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน (เพิ่มเติม)