การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีการศึกษา 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 28 เมษายน 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 28 เมษายน 2565
ระเบียบการรับสมัคร