การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2565 (TCAS 4)
* ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 - 12 มิถุนายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 - 12 มิถุนายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร