การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2565 (TCAS 4)
* รับเฉพาะนักศึกษาของโรงเรียนช่างฝีมือทหารเท่านั้น

รับสมัครระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2565 - 29 มิถุนายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2565 - 29 มิถุนายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร