การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2565 - 17 ตุลาคม 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดีสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดีสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. (สถานศึกษาภายนอก) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี