การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

สรุปเกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษาภาพรวมแต่ละโครงการ TCAS66 รอบที่ 1 ถึงรอบที่ 4
**ผู้สมัครต้องตรวจสอบหลักเกณฑ์การพิจารณา จากประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการของโครงการที่สมัครอีกครั้ง**

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ