นักศึกษา/อาจารย์แนะแนว

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
สอบถามข้อมูลหลักสูตรการศึกษา
สิ่งที่อนุญาต/ไม่อนุญาต ให้นำเข้าห้องสอบ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ (เพิ่มเติม)
แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
ใบรับรองแพทย์

บุคลากร

คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการดำเนินการสอบ (ดาวน์โหลด)
เอกสารประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567
แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่