บุคลากร

แบบยืนยันข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น COVID-19 (ผู้เข้าสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงปัจจุบัน